NHANG TRẦM HƯƠNG – Nhang Mộc Hương

NHANG TRẦM HƯƠNG

NHANG TRẦM HƯƠNG

250.000 375.000 

THÀNH PHẦN: Trầm Hương, vỏ bời lời.